KVKK KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

1. BÖLÜM: İMHA POLİTİKASI’ NIN NİTELİĞİ
1.1. GİRİŞ
İşbu imha politikası Ja-Ge Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kısaca (“JA-GE”) olarak veri
sorumlusu sıfatıyla elimizde bulundurduğumuz kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu ve sair mevzuatı uyarınca kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale
getirilmesine ilişkin JA-GE tarafından uygulanacak usul ve esasların belirlenmesi amacıyla
hazırlanmıştır.
Bu kapsamda, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, müşterilerimizin ve herhangi bir nedenle JA-GE
nezdinde kişisel verisi bulunan tüm gerçek kişilerin kişisel verileri Kişisel Verilerin İşlenmesi ve
Korunması Politikası ve işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası çerçevesinde kanunlara uygun
olarak yönetilmektedir.
2. BÖLÜM: KAPSAM
2.1. Bu Politika JA-GE’de görev yapmakta olan çalışanların, çalışan adaylarının, ziyaretçilerin, işbirliği
içerisinde olduğumuz üçüncü kişileri ve üçüncü kişilerin çalışanlarının tamamen veya kısmen otomatik
olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen
kişisel verilerine ve bu verilerin saklanmasına ve imhasına ilişkindir.
3. BÖLÜM: TANIMLAR
Kanun/KVKK: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Kurul/Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurulu/Kişisel Verileri Koruma Kurumu
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.
Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği
belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle
getirilmesi.
Kişisel Verilerin Silinmesi: Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.
Kişisel Verilerin Yok Edilmesi: Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.
Kişisel Verilerin İmha Edilmesi: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir
veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla
elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi,
değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması,
devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da
kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her
türlü işlem.
İlgili Kişi: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlanan kişisel Veri sahipleri
İlgili Kullanıcılar: Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden
sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu
organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat
doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişiler

 
4. BÖLÜM: ORTAMLAR VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ
4.1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANDIĞI ORTAMLAR
JA-GE nezdinde saklanan kişisel veriler, ilgili verinin niteliğine ve hukuki yükümlülüklerimize uygun bir
kayıt ortamında tutulur.
Kişisel verilerin saklanması için kullanılan kayıt ortamları genel itibariyle aşağıda sayılanlardır. Ancak,
bir kısım veriler sahip oldukları özel nitelikler ya da hukuki yükümlülüklerimiz nedeniyle burada
gösterilen ortamlardan farklı bir ortamda tutulabilir. JA-GE her halde veri sorumlusu sıfatıyla hareket
etmekte ve kişisel verileri Kanun’a, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’na ve işbu Kişisel
Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun olarak işlemek ve korumaktadır.
a) Matbu ortamlar: Verilerin kağıt ya da mikrofilmler üzerine basılarak tutulduğu ortamlardır.

b) Yerel dijital ortamlar: JA-GE bünyesinde yer alan sunucular, sabit ya da taşınabilir diskler, optik diskler gibi sair dijital ortamlardır.

c) Bulut ortamlar: JA-GE’ nin kullanımında olan, kriptografik yöntemlerle şifrelenmiş internet tabanlı sistemlerin kullanıldığı ortamlardır.

4.2. ORTAMLARIN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI
JA-GE, kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ile hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin
önlenmesi için ilgili kişisel veri ile tutulduğu ortamın niteliklerine uygun olarak gerekli tüm teknik ve
idari tedbirleri almaktadır.
İşbu tedbirler, bunlarla kısıtlı olmamak üzere, ilgili kişisel verinin ve tutulduğu ortamın niteliğine
uygun düştüğü ölçüde aşağıdaki idari ve teknik tedbirleri kapsar.
4.2.1. Teknik Tedbirler
JA-GE, kişisel verilerin saklandığı tüm ortamların ilgili verinin ve verinin tutulduğu ortamın
niteliklerine uygun olarak aşağıdaki teknik tedbirleri almaktadır:
– Kişisel verilerin tutulduğu ortamlarda yalnızca teknolojik gelişmelere uygun güncel ve güvenli
sistemler kullanılmaktadır.
– Kişisel verilerin tutulduğu ortamlara veriye erişim kısıtlanarak yalnızca yetkili kişilerin, kişisel
verinin saklanma amacı ile sınırlı olarak bu verilere erişmesine izin verilmekte ve tüm
erişimler kayıt altına alınmaktadır.
– JA-GE bünyesinde kişisel verilerin tutulduğu ortamların güvenliğini sağlamak üzere yeterli
teknik personel bulundurmaktadır.
4.2.2. İdari Tedbirler
JA-GE, kişisel verilerin saklandığı tüm ortamların ilgili verinin ve verinin tutulduğu ortamın
niteliklerine uygun olarak aşağıdaki idari tedbirleri almaktadır:
– Kişisel verilere erişimi olan tüm JA-GE çalışanlarının bilgi güvenliği, kişisel veriler ve özel
hayatın gizliliği konularında farkındalıklarının artırılması ve bilinçlendirilmesi için çalışmalar
yapılmaktadır.
– Bilgi güvenliği, özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması alanındaki gelişmeleri takip
etmek ve gerekli aksiyonları almak üzere hukuki ve teknik danışmanlık hizmeti alınmaktadır.
– Kişisel verilerin teknik ya da hukuki gereklilikler nedeniyle üçüncü kişilere aktarılması halinde
ilgili üçüncü kişilerle kişisel verilerin korunması amacıyla protokoller imzalanmakta, ilgili
üçüncü kişilerin bu protokollerdeki yükümlülüklerine uyması için gerekli tüm özen
gösterilmektedir.

5. BÖLÜM: KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI
5.1. SAKLAMA VE İMHA NEDENLERİ
5.1.1. Saklama Nedenleri
JA-GE bünyesinde tutulan kişisel veriler Kanun ve Kişisel Veriler Politikamız (ilgili politikaya
“www.jage.com.tr” adresinden ulaşabilirsiniz) uyarınca, burada belirtilen amaç ve nedenlerle
saklanmaktadır.
5.1.2. İmha Nedenleri
JA-GE bünyesinde bulunan kişisel veriler ilgili kişinin talebi halinde ya da Kanun’un 5’nci ve 6’ncı
maddelerinde sayılan nedenlerin ortadan kalkması halinde resen işbu imha politikası uyarınca silinir,
yok edilir veya anonim hale getirilir.
JA-GE tarafından kullanılması zorunlu olan kişisel veriler silinmez, zorunluluk arz etmeyen kişisel
veriler ise veri imha sürelerine göre silinir, saklanmaz. Kişisel verisi işlenen ilgili kişi başvuru formu ile
kişisel verisinin imha edilmesini talep eder ise JA-GE tarafından ilgili veri silinir, yok edilir veya anonim
hale getirilir.
Kanun’un 5’nci ve 6’ncı maddelerinde sayılan nedenler aşağıdakilerden ibarettir:
1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki
geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün
korunması için zorunlu olması.
3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
5.2. İMHA YÖNTEMLERİ
JA-GE, Kanuna ve sair mevzuatı ile Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasına uygun olarak
sakladığı kişisel verileri, verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde ilgili
kişinin talebi doğrultusunda ya da işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında belirtilen süreler
içinde re’sen siler, yok eder veya anonim hale getirir.

Matbu Ortamda Tutulan Kişisel Veriler İçin Yok Etme Yöntemleri
Fiziksel yok etme: Matbu ortamda tutulan belgeler evrak imha makineleri ile tekrar bir araya getirilemeyecek şekilde yok edilir.

Yerel Dijital Ortamda Tutulan Kişisel Veriler İçin Yok Etme Yöntemleri
Fiziksel yok etme: Kişisel veri barındıran optik ve manyetik medyanın eritilmesi,
yakılması veya toz haline getirilmesi gibi fiziksel olarak yok edilmesi
işlemidir. Optik veya manyetik medyayı eritmek, yakmak, toz haline
getirmek gibi işlemlerle verilerin erişilmez kılınması sağlanır.
Üzerine yazma: Manyetik medya ve yeniden yazılabilir optik medya üzerine en az
yedi kez 0 ve 1’lerden oluşan rastgele veriler yazılarak eski verinin
okunmasının ve kurtarılmasının önüne geçilir.

Bulut Ortamda Tutulan Kişisel Veriler İçin Yok Etme Yöntemleri
Yazılımdan güvenli olarak silme: Bulut ortamda tutulan kişisel veriler bir daha kurtarılamayacak
şekilde dijital komutla silinir ve bulut bilişim hizmet ilişkisi sona
erdiğinde kişisel verileri kullanılır hale getirmek için gerekli şifreleme
anahtarlarının tüm kopyaları yok edilir.

5.2.1. Yok Etme Yöntemleri
 
5.2.2. Anonimleştirme Yöntemleri
Anonimleştirme, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya
belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesidir.
JA-GE, kişisel verilerin anonim hale getirilmesi için ilgili verinin niteliğine göre bu sayılan
anonimleştirme yöntemlerinden bir ya da birkaçını kullanır.
5.3. SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ
5.3.1. Saklama Süreleri
Mevzuat uyarınca daha uzun bir süre düzenlenmiş olması ya da mevzuat uyarınca zamanaşımı, hak
düşürücü süre, saklama süreleri vb. için daha uzun bir süre öngörülmüş olması halinde, mevzuat
hükümlerindeki süreler azami saklama süresi olarak kabul edilir.

5.3.2.   İmha Süreleri
JA-GE, Kanun, ilgili mevzuat, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ve işbu Kişisel Verileri
Saklama ve İmha Politikası uyarınca sorumlu olduğu kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale
getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde, kişisel verileri
siler, yok eder veya anonim hale getirir.
İlgili kişi, Kanunun 13’ncü maddesine istinaden JA-GE’ye başvurarak kendisine ait kişisel verilerin
silinmesini veya yok edilmesini talep ettiğinde;
1. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; JA-GE talebe konu kişisel verileri
talebi aldığı günden itibaren 30 (otuz) gün içinde gerekçesini açıklayarak uygun imha yöntemi
ile siler, yok eder veya anonim hale getirir.  JA-GE’nin talebi almış sayılması için ilgili kişinin
talebini Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasına uygun olarak yapmış olması
gerekir. JA-GE, her halde yapılan işlemle ilgili ilgili kişiye bilgi verir.
2. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, bu talep JA-GE tarafından
Kanunun 13’ncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve
ret cevabı ilgili kişiye en geç otuz gün içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirilir.
5.3.3 Periyodik İmha
Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda; JA-GE
işleme şartları ortadan kalkmış olan kişisel verileri işbu Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikasında
belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek bir işlemle siler, yok eder veya anonim
hale getirir.
Periyodik imha süreçleri ilk kez 01.01.2020 tarihinde başlar ve her 6 (altı) ayda bir tekrar eder.
6. BÖLÜM: GÜNCELLEME VE UYUM
JA-GE, Kanunda yapılan değişiklikler nedeniyle, Kurum kararları uyarınca ya da sektördeki ya da
bilişim alanındaki gelişmeler doğrultusunda Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasında ya
da işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. İşbu Kişisel Veri
Saklama ve İmha Politikasında yapılan değişiklikler derhal metne işlenir ve değişikliklere ilişkin
açıklamalar politikanın sonunda açıklanır.


JA-GE TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

Ja-Ge Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır)
çalışanlarımızın bazı kişisel verilerini “veri sorumlusu” sıfatıyla, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu’nda (bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) yer alan hükümler ile
anayasa ile koruma altına alınan temel hak ve özgürlüklerin korunması ilkesi doğrultusunda,
tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde aşağıda yer alan kapsamda işlemekteyiz. İşbu
aydınlatma metni ile sizi kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.
Bu aydınlatma bildirimi ile size bilgi vermenin yanı sıra haklarınızı da hatırlatmak isteriz. Bahsi
geçen kişisel veriler tarafınızla olan mevcut iş ilişkimiz dâhilinde işlenmelerine sebebiyet
veren amaç çerçevesinde ölçülü olarak ve tarafınızca bildirilen güncel hallerini koruyarak;
kaydedilebilecek, depolanabilecek, muhafaza edilebilecek, talep doğrultusunda yeniden
düzenlenebilecek ve Kanunda öngörülen koşullar dâhilinde yurt içi yahut yurt dışında gerekli
üçüncü kişilere aktarılabilecektir. Aynı zamanda imha politikası gereğince gerekli şartların
gerçekleşmesi halinde tarafımızla paylaştığınız kişisel verileriniz yok edilebilecek, imha
edilebilecek ya da anonim hale getirilebilecektir.
1. Veri Sorumlusu
Ja-Ge Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
2. İşlenen Kişisel Verileriniz
Kimlik Bilgisi Ad-soyadı, tüm kimlik bilgileri, uyruk, medeni durumu, doğum yeri ve
tarihi, T.C. kimlik numarası, cinsiyet, imza bilgisi, SGK numarası
İletişim Bilgisi Telefon numarası, gerekli durumlarda ulaşmak işin yedek kişi telefon bilgisi, adres bilgisi, e-posta adresi
Eğitim Bilgisi Öğrenim durumu, sertifika aldığı kurs ve seminer bilgileri, yabancı dil bilgisi, çalışma hayatı süresince aldığı eğitimler ve performans
bilgileri, diploma bilgileri, özgeçmiş
Finansal Bilgi Finansal ve maaş detayları, prim listesi, icra takip ve borç bilgileri, banka bilgileri, asgari geçim indirimi bilgisi
Görsel ve İşitsel Veri Fotoğraf, kamera kayıt görüntüleri, ses kayıtları, araç takip sistemi
verileri, takograf verileri
Aile ve Yakın Bilgileri Eş ve çocuklarının adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası, cinsiyeti, doğum
tarihi, telefon numarası
Özel Nitelikli Kişisel Veri Engelli durumu, sağlık raporları, sağlık beyan belgesi, hamilelik
bilgileri, meslek hastalığı kayıtları, işe giriş muayene formu, günlük
hasta şikâyetleri, göz muayenesi, kan grubu bilgisi, sabıka kaydı,
nüfus cüzdanı (eski) içerisinde yer alan din bilgisi hanesi, ehliyet
belgesi içerisinde yer alan kan grubu hanesi. (Özel nitelikli kişisel
veriler açık rıza alınmaksızın işlenmemektedir.)
Çalışma Verisi Sicil no, pozisyon adı, departmanı ve birimi, unvanı, son işe giriş
tarihi, işe giriş çıkış tarihleri, sigorta giriş/emeklilik, sosyal güvenlik
no, esnek saatlerde çalışma durumu, seyahat durumu, çalışma gün
sayısı, çalıştığı projeler, aylık toplam mesai bilgisi, kıdem tazminatı
baz tarih, kıdem tazminatı ilave gün, grevde geçen gün, çalışan
internet erişim logları, giriş çıkış logları
İzin Verisi İzin kıdem baz tarihi, izin kıdem ilave gün, izin grubu, çıkış/dönüş
tarihi, gün, izine çıkış nedeni, izinde bulunacağı adres/telefon
Diğer Askerlik durumu, performans bilgisi, aile bildirim bilgileri, araç plakası, log kayıtları
3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi
3.1. İşveren olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki iş akdinin ifası,
kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirket'in meşru menfaati gereği sizden bizzat talep
ettiğimiz, iş başvurunuz sırasında talep etmiş olduğumuz veya iş başvurunuz sırasında bizimle
paylaşmayı tercih ettiğiniz özgeçmişinizde veya başvurunuza ilişkin paylaştığınız diğer
metinlerde yer alan kişisel verilerinizi, sizin bize fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz ve
birden fazla kişinin kullanımına açık Şirket bilgisayar programlarına, uygulamalarına ve
sunucularına veya internet ortamına 3.kişilerin ulaşımına açık bilgi kaydetmeniz suretiyle
topluyoruz.
3.2. Şirket’in iş takibini gerçekleştirebilmeye yönelik meşru menfaati gereği, giriş ve çıkış
saatlerini kontrol eden sistemler aracılığıyla; işyeri güvenliğini sağlama ve hukuki
yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla size tedarik edilen araç ve benzin kullanımınızın
takibine ilişkin verileri Şirket'e ait taşıt araçlarına yerleştirdiğimiz takip cihazları yoluyla
topluyoruz.
3.3. Şirket’in işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati
gereği, işyeri binasına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla topluyoruz.
3.4. Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla ve kanunlarda öngörülmesi
nedeniyle sağlık verilerinizi fiziksel olarak ve iş yeri güvenliğini sağlamak amacıyla bina
yönetiminden kişisel verilerinizi fiziksel veya elektronik olarak topluyoruz.
3.5. Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bize iletilen hukuki belge ve tebligatlar
vasıtasıyla topluyoruz.
4. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
4.1. Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak
bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir.
4.1.1. İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, özellikle;
– Çalışanların izin onayı, bakiye izinlerin görüntülenmesi, izin düzenlemelerinin yapılması
– Çalışanların işten çıkış işlemlerinin yapılması
– Bordro işlemlerinin yapılmasının sağlanması
– Çalışanlara maaş ödemelerinin yapılması
4.1.2. İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat
ile, diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle;
– Personel özlük dosyasının oluşturulması
– SGK bildirimleri, İŞKUR bildirimleri, karakol bildirimi ile teşvik ve yasal yükümlülük
bilgilendirmesinin yapılması
– Zorunlu bireysel emeklilik sigortası hesabı açılmasının sağlanması
– Çalışanların giriş çıkış kayıtlarının kontrolü ve Ar-Ge için kamera kayıtlarının kapı giriş çıkış
kayıtlarıyla olan eşleşmesinin tespit edilmesi
– Ar-Ge için teşvik hesaplaması yapılması
– İcra dosyalarına çalışanların maaş haciz kesintilerine ilişkin ödeme yapılması
– İş kazasının yasal bildirimlerinin yapılması
– İş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin yapılması
– Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama,
raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak
– Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi
4.1.3. Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla özellikle;
– İşyeri güvenliğinin sağlanması
– Şirket bulunduğu yerde çalışanın giriş çıkışının temin edilmesi
4.1.4. Müşteri sözleşmelerinin ifasından doğan gereklilik nedeniyle özellikle;
– Müşteri şikâyetlerinde müşterinin haklı/haksız ayrımının yapılması, müşteri memnuniyetinin
arttırılması, müşteri ihtiyacının anlaşılması ve müşteri ile ilişkili süreçlerin iyileştirilmesinin
sağlanması
– Müşteriye hizmet kalitesinin değerlendirilmesi ve çalışanlara eğitim verilmesi
4.1.5. Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla,
özellikle;     
– Şirket çalışanlarının satış performanslarının takibi ve raporlanması
– Çalışanlara masraf ödemelerinin yapılması
– Çalışanlarla iletişimin sağlanması
– Kendisine araç tahsis edilen veya kullandırılan çalışanın araba kullanmaya ehil olduğunun,
ehliyetini herhangi bir nedenle kaybetmediğinin teyit edilmesi
– Çalışana araç tedarik edilmesi ve park yeri ayarlanmasının sağlanması
– Kartvizit basımının sağlanması
– Kargo ve kurye aracılığıyla gelen paketlerin ilgili çalışana iletilmesinin sağlanması
– Çalışanların güvenliği ve işin yürütülmesi için Şirket aracı kullanımının takip edilmesi
– Servis ve seyahat organizasyonunun sağlanması
– Outlook’a çalışan verilerinin girilerek çalışanın iş e-postasının oluşturulması
– Çalışanlarla ilgili araştırma projeleri yürütülmesi
– Çalışanların işe giriş ve çıkışlarının kontrolünün sağlanması
– Çalışanların işe başvuru ve mülakatı süresince toplanan belgelerinin kayıt altına alınması
– Eğitim planlamasının yapılması, eğitimlerin raporlaması, eğitim sertifikalarının hazırlanması,
gerçekleşen eğitimlere katılan çalışanların takip edilebilmesi, çalışanların aldıkları eğitimler
sonucu gelişim süreçlerinin takip edilebilmesi
– Kalite kontrolün sağlanması
– Acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanması
– Memnuniyet anketi analizi yapılması
4.2. Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrasında yer
alan; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ile şirketin meşru menfaatleri ve veri
sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi sebeplerine bağlı olarak işlenmekte ve işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.
5. Kişisel Veri İşleme İlkeleri
Kişisel verilerinizi işleme faaliyeti ile ilgili temel ilkelerimiz hukuka ve dürüstlük kurallarına
uygun hareket etmek, doğruluk ve güncellik, belirli, açık ve meşru amaçlar için veri işlemek,
kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması, ilgili mevzuatta
öngörülen veya ilgili amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektir. 
6. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması
6.1. Şirket, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin ikinci fıkrasında
yer alan hukuki sebepler doğrultusunda, aktarımı gerektiren sebeplerle sınırlı olmak üzere ve
kanundaki istisnalar göz önünde bulundurularak kişisel verilerinizi; kamu kurum ve
kuruluşları, sağlık kuruluşları, talep edilmesi halinde tüm adli birimler, yetkili mahkeme
ve/veya icra daireleri, avukatlar ile hukuk büroları, grup şirketleri, finansal (banka vb.)
kuruluşlar, yemek şirketleri vb. ile Kanun’un 8. Ve 9. Maddelerine uygun olarak paylaşabilir.
6.2. Güvenliğiniz ve Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla
kişisel verileriniz, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar
Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu ve fakat bununla sınırlı olmamak
üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar;
Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İş-Kur), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
gibi kamu tüzel kişileri ile paylaşılabilir. Örneğin; çalışanların kişisel verilerinin işçi ve işveren
primlerinin ödenebilmesi amacı ile Sosyal Güvenlik Kurumu ile paylaşılmaktadır.
6.3. Ayrıca kişisel verilerinizi;
6.3.1. İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, özellikle;
– Bordro işlemlerinin yürütülebilmesi ve ilgili verilerin güncellenmesi amacı ile Logo muhasebe
programında işleyebiliyoruz. Bu veriler, uygulamanın kendi veri kayıt ortamında
saklanmaktadır.

6.3.2. İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile,
diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle;
– Ar-Ge mevzuatı kapsamında yararlanabileceğimiz teşviklerin tespiti ve hesabı hususunda
danışmanlık alabilmek için çalıştığımız danışmanlık firmaları ve özel istihdam büroları ile
paylaşabiliyoruz.
– Sağlık verilerinizi, tedavi ve sağlık kontrolü yapabilmesi için işyeri hekimimiz ile
paylaşabiliyoruz.
– Şirket denetçilerine, denetim faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için bordro bilgilerini
aktarabiliyoruz.

6.3.3. Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla özellikle;
– İşyeri güvenliği amacıyla giriş-çıkışların denetlenmesi için işyeri bina yönetimine
aktarabiliyoruz.

6.3.4. Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek nedeniyle özellikle;
– Savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması
koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme
yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlarla paylaşılabiliyoruz.

6.3.5. Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla,
özellikle;     
– Bağlı olduğumuz veya ortaklaşa çalıştığımız şirketler ile iç işleyişimizi sağlamak açısından söz
konusu şirketlere kişisel verilerinizi aktarabiliyoruz.
– Şirket veri saklama kapasitesini koruma amacıyla saklama süreleri boyunca saklanabilmesi
için arşiv firmalarına aktarabiliyoruz.
– Kişisel verilerinizden gerekli olanlar, ulaşım, araç tedariki, kartvizit basımı, otopark kaydı gibi
sebeplerle ilgili konuda çalıştığımız firmaya aktarılabilmektedir.

7. Kişisel Verilerinizin Yurt Dışındaki Üçüncü Kişilerle Paylaşılması
Rıza göstermeniz halinde kişisel verileriniz, yurt dışı seyahatlerinde ve eğitimlerinde iletişim
sağlanması, seyahat organizasyonunun sağlanması ve toplu e-posta gönderimlerinin
yapılabilmesi için yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir.
8. Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi
İşlediğimiz veriler KVKK ve sair mevzuata uygun şekilde muhafaza edilecek; mevzuatta
belirtilen yahut verinin işlendiği amaç doğrultusunda gerekli olan azami süre ve en geç
kanuni zamanaşımı sürelerince muhafaza edilecektir. Bu sürenin akabinde verileriniz
şirketimizce kanuni prosedürlere uygun şekilde silinecek, imha edilecek veya
anonimleştirilecektir .
9. Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişilerin Hakları
9.1. KVKK’nun 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel
verileriniz ile ilgili; 
– Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi
talep etmek,
– Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı
öğrenmek,
– Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını
öğrenmek haklarına sahipsiniz.
9.2. Ayrıca, Şirket'ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin
aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.
9.3. Kişisel verilerinizin KVKK madde 7'de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha
edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirketten talep
edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu
imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi
değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca
değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden
her zaman bilgi talep edebilirsiniz.
9.4. Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin
sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.
9.5. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde
zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.
10. Veri Sorumlusuna Taleplerin İletilmesi
10.1. Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet
adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta
(KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve
kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize ait
info@jage.com.tr e posta adresine yahut şirketimizin merkezi olan Organize Sanayi Bölgesi
Kahverengi Cadde No:7 16140 Nilüfer/Bursa Adresine teslim etmeniz gerekmektedir. Şirket
tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun
size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek
doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin
Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı
başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının
teyidini isteyebiliriz.
10.2. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde
ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi
hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları
Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 
11. İstisnalar
KVKK’nın 28. maddesi uyarınca aşağıda yer alan hususlara ilişkin olarak KVKK hükümleri
uygulanmayacaktır:
– Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere
uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan
aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi,
– Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve
istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
– Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik
güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek
kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında
işlenmesi,
– Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya
ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve
kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında
işlenmesi,
– Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı
makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
KVKK MADDE 28/2 uyarınca aşağıda yer alan hususlara ilişkin olarak veri sorumlusunun
aydınlatma yükümlülüğünü düzenleyen 10.maddesi, zararın giderilmesini talep etme hakkı
hariç ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi ve Veri Sorumluları Siciline kayıt
yükümlülüğünü düzenleyen 16. maddesi aşağıdaki hâllerde uygulanmaz:
– Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
– İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
– Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve
kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme
görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
– Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali
çıkarlarının korunması için gerekli olması.
12. Kişisel Verilerin Silinmesi/İmha Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi
Şirket, size ait şirket bünyesinde depolamış olduğunuz kişisel verilerinizi iş davalarına ilişkin
zamanaşımı süresi dolana kadar muhafaza eder. Zamanaşımı süresinin dolması ile tarafınıza
ait kişisel verileriniz şirketin politikasına dayanarak silinir/imha edilir yahut anonim hale
getirilir. Detaylı bilgi için şirketimizin KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI VE
AYDINLATMA METNİ’NE www.jage.com.tr Adresinden ulaşabilirsiniz.
JA-GE TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Mersis No : 0484044585500018
İletişim Linki : www.jage.com.tr
Adres : Organize Sanayi Bölgesi Kahverengi Cadde No:7 16140 Nilüfer/Bursa
E-posta : info@jage.com.tr
Telefon : 0 224 241 62 50
Faks : 0 224 241 62 54


 

JA-GE TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

JA-GE TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“ŞİRKET”) çalışan adayı/stajyer/öğrenci olarak,
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), kamera kayıt sistemleri, fiziki ve elektronik
iletişim kapsamında veri kaynaklarımızdan elde ettiğimiz kişisel verilerinizi, Kişisel Verilerin
Korunması ve İşlenmesi Politikası ile Saklama ve İmha Politikası usul ve esaslarıyla işlemekte ve gizli
tutmaktayız. Bu belge ile aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmekte ve aşağıda bilgilerimizi
sunduğumuz veri sorumlusu sıfatıyla onayınızı istemekteyiz.
Unvan: JA-GE TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
MERSİS Numarası: 0484044585500018
Adresi: Organize Sanayi Bölgesi Kahverengi Cadde No:7 16140 Nilüfer/Bursa
Telefon: 0224 241 62 50
Faks: 0224 241 62 54
E-mail: info@jage.com.tr
Çalışan aday/stajyer/öğrencilerin: Kimlik, iletişim, lokasyon, özlük, hukuki işlem, fiziksel mekân güvenliği, risk
yönetimi, mesleki deneyim, işlem güvenliği, beden ölçüleri, sağlık bilgileri, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik
tedbirleri, aile bilgileri, çalışma verileri, imza, web sitesi kullanım verileri, sigorta bilgileri veri kategorisi içindeki
Politika ekinde belirtilen kişisel verilerinizi;
– İşe alım başvuru, seçme, yerleştirme, iş sözleşmesi süreçleri başta olmak üzere Politika’da belirlenen
amaçlara bağlı, Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlemekteyiz.
– Saklama ve İmha Politikası’nda öngörülen süreler boyunca, gereken her türlü teknik ve idari tedbirler alarak
özenle korumakta, başvurunuzun olumsuz sonuçlanması halinde 6 ay içerisinde silmekte, yok etmekte veya
anonim hale getirmekteyiz.
– Korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri almakta ve kontrolleri yapmaktayız.
– Yukarıda belirlenen amaçlarla, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, iş ortakları,
tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, yönetim kurulu üyeleri ile paylaşabilmekteyiz.
JA-GE TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nde güvenlik, giriş ve çıkışların kontrol edilmesi amacıyla
görüntülü kamera sistemleri bulunmakta, işyerinde geçirdiğiniz süre boyunca iç ve dış mekânlarda kayıt altına
alınmakta, görüntü kayıt sistemleri ile yöneticilerin belirlediği üçüncü kişilerce takip edilebilmektedir.İş başvuru
sonuçlarınızı, elektronik iletilere izin vermeniz halinde iletişim bilgileriniz üzerinden bildirmekteyiz.
Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi Politika'da düzenlendiği
şekilde, Başvuru Formunu JA-GE TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ne ileterek yapabilirsiniz.
JA-GE TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ne ait Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası,
Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası, Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni, Başvuru Formu’na
“www.jage.com.tr” adresinden ulaşabilirsiniz.
AÇIK RIZA BEYANIM
Yukarıda açıklanan tüm hususlarda tarafıma gerekli aydınlatma yapıldığını, JA-GE TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ’ne ait Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, Güvenlik Kameraları Hakkında
Aydınlatma Metni, Saklama ve İmha Politikası’nı okuduğumu ve anladığımı, 6698 sayılı Kanunun 11. maddesi
kapsamındaki haklarımı bildiğimi beyan eder; Veri sorumlusunun güvenlik, denetim, sağlık gibi meşru menfaatler,
sözleşme ya da kanundan kaynaklanan nedenlerle sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanan kişisel
verilerimin işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işlenmesine, ticari elektronik ileti almayı;
Açık Rızam ile Kabul Ediyorum Kabul Etmiyorum
Veri Sahibi
Adı Soyadı :…………………………………..
Tarih :………/……../……………… İmza :……………………………….

Translate »