KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ

Ja-Ge Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır)
olarak veri sorumlusu sıfatı ile; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (bundan
sonra “KVKK” olarak anılacaktır) yer alan hükümler ile anayasa ile koruma altına alınan temel
hak ve özgürlüklerin korunması ilkesi doğrultusunda, tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde
aşağıda yer alan kapsamda kişisel verilerinizi işlemekteyiz. İşbu aydınlatma metni ile sizi
kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek, haklarınızı hatırlatmak isteriz.
1. Veri Sorumlusu
Ja-Ge Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Organize Sanayi Bölgesi Kahverengi Cadde No:7 16140 Nilüfer/Bursa
2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri
Kişisel verileriniz KVKK ve tabi olduğumuz yasal mevzuata uygun olarak işbu aydınlatma
bildirimi ile belirtmiş olduğumuz amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında işlenmektedir.
Şirketimiz kişisel verileri, www.jage.com.tr web sitesinden, web sitesinin mobil
uygulamalarından, sosyal medya hesaplarından, kamu kurum ve kuruluşlarıyla idari ve adli
kurumlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla, elektronik posta yoluyla
veya posta, kurye şirketleri vasıtasıyla gelen belgelerle yazılı olarak; şirketimizle ile ticari ilişki
kurmak isteyen 3. Kişilerin göndermiş oldukları elektronik postalar veya posta vasıtasıyla
gelen bilgi ve dökümanlarla; dilekçelerle, iş başvurusu, ticari iş teklifi vesair amaçlarla, e
kartvizit, basılı kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif formu, sipariş formu gibi yollarla elde edilen
sanal ve fiziki dökümanlarla, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü, yazılı ya da elektronik
ortamlardan, KVK Kanunu’nun da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu
Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen tüm hukuksal sebepler doğrultusunda
toplamaktadır.
3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
Bu çerçevede temin edilen kişisel verileriniz yasal mevzuatın izin verdiği ölçü ve sınırlarda
işlenebilecek, saklanabilecek, üçünü kişilerle paylaşılabilecek, devredilebilecek ve
kaydedilebilecektir.
İletişim için gerekli olan isim, soy isim, adres, telefon numarası, e-posta adresi, firma adı,
meslek, görev vb. bilgileri kaydetmek.
Telefon, Site, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü ya da yazılı ya da elektronik ortamlardan teklif
isteyen ve bilgi isteyen müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri
yapabilmek.
Elektronik veya fiziki ortamda işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek.
Teklif formu yahut sipariş formu ya da satış sözleşmesi ile üstlenilen yükümlülükleri ifa
etmek.
Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu kurum ve
kuruluşları ile kamu görevlilerine bilgi verebilmek.
Müşterilerimize daha iyi bir hizmet verebilmek, müşterilerimizin ilgi duyabileceği, kampanya
ve ürün ve hizmetlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek.

Hizmetlerimiz ile ilgili şikâyet ve önerileri değerlendirerek müşterilerimize daha kaliteli
hizmet sunmak.
Müşteri memnuniyetini artırmak.
Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı
kullanabilmek.
4. Kişisel Verilerin Aktarılması ile İlgili Hususlar
Şirket, kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin
ikinci fıkrasında yer alan hukuki sebepler ve kişisel verilerin işlenme amacı doğrultusunda,
yasal mevzuatın izin verdiği ölçü ve sınırlarda işleyebilecek, saklayabilecek, üçünü kişilerle
paylaşabilecek, devredilebilecek ve kaydedilebilecektir.
Talep edilmesi halinde tüm adli birimler, yetkili mahkeme ve/veya icra daireleri, kamu kurum
ve kuruluşları, avukatlar ile hukuk büroları, grup şirketleri ile Kanun’un 8. Ve 9. Maddelerine
uygun olarak paylaşabilir.

5. Kişisel Veri işleme ilkeleri 
Kişisel verilerinizi işleme faaliyeti ile ilgili temel ilkelerimiz hukuka ve dürüstlük kurallarına
uygun hareket etmek, doğruluk ve güncellik, belirli, açık ve meşru amaçlar için veri işlemek,
kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması, ilgili mevzuatta
öngörülen veya ilgili amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektir. Mevzuatta ayrıca
süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu
hizmetlerle bağlı olarak hayatın olağan akışı ve ticari gereklilikler uyarınca işlenmesini
gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil
etmesi amacıyla zamanaşımı süreleri dikkate alınarak saklanmaktadır.
İlgili sürelerin sonunda kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte ya da anonim hale
getirilmektedir. Kişisel verilerin anonimleştirilmesi, kişisel verilerin başka veriler ile
eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişi ile
ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

6. Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişilerin Hakları
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca Ja-Ge Tekstil Sanayi
ve Ticaret Anonim Şirketi’ne ulaşarak;
-Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
-Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
-Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
-Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini
isteme,
-Yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz.

7. VERİ SORUMLUSUNA TALEPLERİN İLETİLMESİ
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde yer alan haklarınızı
kullanmak ve bizimle iletişime geçmek için; kimlik bilgilerinizi ve talebinizi içeren dilekçenizi
Şirketimizin Organize Sanayi Bölgesi Kahverengi Cadde No:7 16140 Nilüfer/Bursa adresine
ulaştırabilirsiniz. Şirket talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde
ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde,
Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret tarafınızdan talep edebilecektir.

Güncelleme tarihi: 31/01/2022

Translate »